IKEA to test autonomous trucks from Houston to Dallas

November 1, 2022